Välj en sida

Nedre Söderby

i Salems kommun i Södermanland

Kulturreservatet Nedre Söderby är beläget på en höjd sydost om Bornsjön i Salems kommuns nordöstra del på gränsen till Botkyrka kommun. Reservatets avgränsning utgår från delar av den brukningsareal som gården Nedre Söderby historiskt har haft. Idag används gårdens byggnader som café och utställningslokal för Botkyrka-Salem hemslöjdsförening.

Den aktuella platsen är klassad som ett område med mycket höga bevarandevärden för naturvården samt mycket stor betydelse för kulturmiljövården. Området är dessutom utpekat som riksintresse för kulturmiljövården.

Söderby finns omnämnd redan 1331 som en följd av att delar av jorden lades under Sankt Botvids prebende. Därefter finns indikatorer på att Söderbyområdet kontinuerligt varit bebott vilket stöds av områdets talrika fornlämningar. Bebyggelsen och fornlämningarna i Söderby visar en lång bebyggelsekontinuitet från förhistorisk tid fram till 1800-talet.