Välj en sida

Hjälmö-Lådna

i Värmdö kommun i Uppland

  • Riksintresse för kulturmiljövård: Husarö-Ingmarsö-Svartsö-Gällnö-Hjälmö
  • Områdesskydd: naturreservatet Hjälmö-Lådna

Hjälmö-Lådna naturreservat är ett stort mellanskärgårdsområde 10 kilometer väster om Möja. Området är typiskt för mellersta skärgården. På de större öarna är det gamla kulturlandskapet ett markant inslag. Genom jordbruket på Hjälmö och Lådna hålls kulturlandskapet inom reservatet i hävd. Lådnas centrala delar utgörs av ett äldre, småskaligt jordbrukslandskap med små till medelstora åkrar och betesmarker. Skogarna i reservatet karaktäriseras av omväxlande barrskogar och hällmarker. Skogsbruket har som regel bedrivits som blädningsskogsbruk i liten skala. Vissa partier uppvisar naturskogsliknande skog som till exempel på Äspan och de yttre uddarna på Lådnaön. Området är ett välfrekventerat område för friluftslivet med flera fina naturhamnar, några med fina sandstränder för bad.

Hjälmö är en ö i Värmdö kommun i Stockholms skärgård. Ön, som är bebodd året runt, ligger i den centrala delen av mellanskärgården, mellan Gällnö och Lådna. Ön är cirka 1,8 kilometer lång. Ytan är 1,05 kvadratkilometer.

Hjälmö är gammal jordbruksbygd som varit bebodd åtminstone sedan 1555. Västergården är idag ett av skärgårdens största aktiva jordbruk. År 2005 bodde 13 personer på ön. Sedan 1967 ägs ¾ av Hjälmö av Skärgårdsstiftelsen vars del tillhör Hjälmö-Lådna naturreservat.