Välj en sida

Nässjö by

i Sollefteå kommun i Ångermanland

Reservatet består av öppen storblockig hackslåttmark i sydsluttning, gammal slåttervall och en liten talldunge. Hackslåtten har en hedvegetation som domineras av gräs som kruståtel, ängsgröe och bergrör med stort inslag av ris. Många ängsarter förekommer till exempel kattfot, vanlig låsbräken, fältgentiana, slåtterfibbla, vårfingerört, backnejlika och revfibbla.

Den öppna marken har hävdats kontinuerligt sedan början av 1800-talet med ett avbrott från 1950-talet till 1988. Nipsippan finns både på hackslåttmarken, vallen och i talldungen. Reservatet består av två delområden med en åker mellan, samt inramas av barrskog och ett gårdstun.