Välj en sida

Gudmundstjärn

i Sundsvalls kommun i Medelpad

Den gamla gården Gudmundstjärn är från slutet av 1700-talet. Här hittar du en vacker gårdsmiljö med ett 20-tal byggnader som bildar ett riksintressant byggnadsminne. Husen omgärdas av ett äldre odlingslandskap med ängs- och hagmarker.

Gudmundstjärn var ett av de sista riktiga självhushållen i vårt land där nästan allt som behövdes för överlevnaden producerades på gården. Så sent som på 1940-talet när gården övergavs var det bara ett fåtal saker som köptes utifrån. Fem generationer i rakt nedstigande led bodde här och för varje ny generation tillkom ett antal nya hus för olika ändamål. Som mest fanns här ett 30-tal byggnader.

Traditionell slåtter, bete med får, nötkreatur och häst, kombinerat med successiva utglesningar av busk- och trädskikt, har under de senaste 25 åren bidragit till att ängsfloran överlevt.