Välj en sida

Stängsling

Träffar i nätverket

2018 – Äskhults by i Halland – dokumentation

Historisk bakgrund

Innan taggtrådens och elstängslets införande har olika traditionella typer av hägnader varit ett påtagligt inslag i kulturlandskapet. Material och konstruktioner har varierat över hela landet, utifrån förutsättningarna på plats, men också över tid. Det betyder att historiskt har mångfalden bland hägnader förmodligen varit betydligt större än vad som är känt idag. De nuförtiden dominerande traditionella stängseltyperna, stenmurar och trägärdesgårdar, återspeglar säkerligen endast en del av den historiska landskapsbilden. Till exempel har olika typer av ris- och flätgärden, jord- och tångvallar och kombinationer av sten- och trähägnader varit vanliga.

Vi vet att i stora delar av Sverige har det funnits enorma mängder stängsel av de här typerna. De har också varit en viktig del av odlingslandskapets mosaikstruktur och därmed också livsrum för många djur men även andra organismer.

Situationen idag

Traditionella stängsel har en stor potential att bidra till upplevelsen och förståelsen av det äldre odlingskapet. De utgör ofta också substrat och livsmiljöer för en del av odlingslandskapets biologiska kulturarv. Potentialen för att återskapa lämpliga sådana livsrum är mycket stor.

Med undantag för bl.a. ris- och flätgärdesgårdar, finns det idag relativt god kunskap om regionala variationer av traditionella hägnader, t.ex. olika typer av trägärdesgårdar. Det finns lokalt också god kunskap om uppförande och restaurering av vissa hägnadstyper, t.ex. stenmurar och trägärdesgårdar. Samtidigt finns också vissa kunskapsluckor om materialval, tekniskt utförande, placering i landskapet, tidstypiskhet, hållbarhet och underhåll.

Exempel på konkreta frågeställningar

Olika typer av traditionella stängsel i olika delar av landet

Material, redskap och metoder

Reparation och underhåll

Anpassning till olika djurslag

Finns nya metoder och redskap som kan göra det mer effektivt att sätta upp sådana stängsel idag?

Vilken betydelse har stängslets placering för biologiskt kulturarv och biologisk mångfald, d.v.s. för att skapa naturtyper med olika hävdtidpunkt?

Fördjupningar i intressanta kulturlandskapsavsnitt

Detta fokusområde kan studeras i de flesta kulturlandskap där det finns rester av traditionella hägnadssystem eller där det finns tillräcklig dokumentation av tidigare hägnadstraditioner. Urvalet av områden bör styras av en god geografisk spridning över landskapet och en bredd av olika hägnadstyper.

Handbok om kallmurning

går att beställa från Hantverkslaboratoriet, via e-post craftlab@conservation.gu.se – den kostar 150 kr. inkl. moms. Eller hämta den som pdf, bara att klicka här.

Risgärdesgårdar

Riksantikvarieämbetets serie ”vårda väl”.

Flätgärdesgårdar

Riksantikvarieämbetets serie ”vårda väl”.

Rapport från Länsstyrelsen i Värmlands län 2012

Gärdesgårdar i Värmland

Rapport från Länsstyrelsen i Värmlands län 2012